Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 3 Overgangsnormen

3.1 Beleid

Het beleid is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk op de voor hen meest geschikte plaats terecht komen, zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De kans op doubleren wordt hierdoor zo klein mogelijk. Het docententeam beslist aan de hand van de overgangsnormen of een leerling wordt bevorderd. De overgangsnormen staan hieronder.

3.2 Examens

Het examen van het vmbo bestaat uit een centraal examen (CE) en uit schoolexamens (SE). Het bovenbouwprogramma is verdeeld in 5 periodes, verdeeld over jaar 3 en 4. De leerlingen werken volgens een planning die is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA staat naast de lesstof ook hoe zwaar elke toets meetelt voor het eindcijfer van het schoolexamen voor elk vak. De leerling heeft recht op inzage in het afgenomen schoolexamen. Na elke periode zullen de ouders een totaalrapportage ontvangen over de tot dan toe behaalde resultaten. De resultaten van de schoolexamens worden door de school bijgehouden in Magister. Iedere leerling en ouder kan via Magister de resultaten van de leerling inzien.

3.3 Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) of Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL)

De leerlingen beginnen in het derde leerjaar met de schoolexamens. Alle cijfers die ze voor deze schoolexamens in het derde leerjaar krijgen, tellen al mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer (SE). Op de site van het College van Toetsen en Examens, www.mijneindexamen.nl, kunnen de leerlingen algemene informatie, regels en nuttige tips hierover vinden.

Overgang van het 3de naar het 4de leerjaar

In eerste instantie wordt er gekeken naar de eindcijfers. Onder de volgende voorwaarden is de leerling bevorderd:

 • het gemiddelde van de cijfers voor de CE-vakken dient onafgerond minimaal een 6,0 te zijn
 • het gemiddelde cijfer voor het profielvak moet minstens een 5,5 zijn
 • het gemiddelde cijfer van de keuzevakken moet minstens een 5,5 zijn. Het eindcijfer voor een keuzevak mag niet lager dan een 4,0 zijn
 • de afgeronde eindcijfers van de CE-vakken voldoen aan de volgende eisen:
  • al de eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft één 5 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft één 4 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
  • de leerling twee 5-en en al de andere examenvakcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
 • maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, ckv en stage zijn minimaal met een voldoende afgesloten in leerjaar 3.

Bij leerlingen die niet voldoen aan de normen, brengt de bevorderingsvergadering een advies uit over het vervolgtraject. Dit is een bindend advies.

3.4 Theoretische Leerweg (TL)

De leerlingen beginnen in het derde leerjaar met het examenprogramma. Alle cijfers die ze voor deze schoolexamens in het derde leerjaar krijgen, tellen al mee voor het uiteindelijke schoolexamencijfer (SE). Het vierde jaar wordt afgesloten met een Centraal Examen. Het College van Toetsen en Examens heeft een website: www.mijneindexamen.nl gemaakt om de leerlingen te informeren. Op deze site kunnen de leerlingen hun examenroosters vinden, de te gebruiken hulpmiddelen en de correctiemodellen na afname van de examens. Ook algemene info, regels en tips zijn op deze website te vinden.

Overgang van het derde naar het vierde leerjaar

In eerste instantie wordt er gekeken naar de eindcijfers. De leerling is bevorderd als:

 • het gemiddelde van de cijfers voor de CE-vakken dient onafgerond minimaal een 6,0 te zijn
 • de afgeronde eindcijfers van de CE-vakken voldoen aan de volgende eisen:
  • al de eindcijfers zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft een 5 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, of
  • de leerling heeft één 4 en al de andere examenvakken zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of
  • de leerling twee 5-en en al de andere examenvakcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste één 7 of hoger is.
 • maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, ckv en stage zijn minimaal met een voldoende afgesloten in leerjaar 3.

NB: De CE-vakken zijn: Nederlands, Engels, Spaans, economie, wiskunde, geschiedenis en biologie. Bij leerlingen die niet voldoen aan de normen, brengt de bevorderingsvergadering een advies uit over het vervolgtraject. Dit is een bindend advies.

3.5  Overgangsnormering onderbouw 

Gedurende het schooljaar worden drie rapporten uitgereikt. De weging per rapport is voor de onderbouw als volgt: 

 • eerste rapport: 1x 
 • tweede rapport: 2x 
 • derde rapport: 2x 

De school maakt gedurende het schooljaar gebruik van gecertificeerde toetsen (JIJ-toetsen) voor Nederlands, Engels en rekenen. De resultaten van deze toetsen worden meegewogen bij de overgang. In geval van opstroom (= naar een hogere leerweg) wordt in een aantal gevallen kritisch gekeken naar de uitslagen van deze toetsen. 

In de onderbouw zijn de vakken onderverdeeld in drie clusters. In de tabellen kunt u de verdeling zien. Hierin is aangegeven wat de eisen zijn voor bevordering en opstroom. Over het algemeen is een leerling bevorderd als hij/zij: 

 • voor elk cluster gemiddeld een 6 of hoger staat; 
 • niet meer dan 1 onvoldoende heeft in cluster 1 en deze onvoldoende niet lager is dan een 5. 
Van klas 1 BBL naar klas 2 BBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeGeschiedenisLichamelijke Oefening
Economie
Gemiddelde = min. 6.0Gemiddelde = min. 6.0Gemiddelde = min. 6.0
Van klas 2 BBL naar klas 3 BBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeEconomieVerzorging
GeschiedenisLichamelijke Oefening
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Van klas 1 KBL naar klas 2 KBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeGeschiedenisLichamelijke Oefening
Spaans
Economie
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Van klas 2 KBL naar klas 3 KBL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeEconomieVerzorging
GeschiedenisLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Van klas 1 TL naar klas 2 TL*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeGeschiedenisLichamelijke Oefening
Economie
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0
Van klas 2 TL naar klas 3 TL / 3GT*
Cluster 1Cluster 2Cluster 3
EngelsAardrijkskundeICT
NederlandsBiologieBeeldende vorming
WiskundeEconomieVerzorging
GeschiedenisLichamelijke Oefening
Spaans
Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0Gemiddelde is minimaal 6.0

Opstroom mogelijk indien

 • Vanaf 7,5 gemiddeld per cluster en een voldoende voor de plusstof
 • Het eindcijfer van het sectorvak** mag niet lager zijn dan een 6,0

* Over hele cijferlijst: 3 tot 5 tekorten: bespreekgeval; bij 6 of meer tekorten: doubleren
** sectorvak: Bij Zorg & Welzijn is dat biologie, bij Economie & Ondernemen is dat economie

De schoolleiding behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen van bovenstaande criteria af te wijken.