Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 9 Ouders & school

9.1 Regelmatig contact

Regelmatig contact tussen school en ouders/verzorgers over het functioneren van de leerling vinden wij uiterst belangrijk. Contacten lopen in eerste instantie via de eigen mentor. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers bellen naar school voor contact met een andere medewerker. De school organiseert een paar keer per jaar informatieavonden voor ouders/verzorgers om bepaalde onderwerpen te bespreken. De communicatie vanuit school vindt vooral plaats per e-mail.

Magister: ook voor ouders/verzorgers

Alle ouders/verzorgers, hebben in het eerste schooljaar van hun kind inloggegevens ontvangen voor Magister, ons schooladministratiepakket. De inlogcodes die ouders/leerlingen in bezit hebben, blijven geldig tot aan het diploma. Via Magister kunnen ouders op elk gewenst moment gegevens van hun kind inzien. Bijvoorbeeld van de geregistreerde persoonsgegevens inzien. Maar ook van de behaalde cijfers, het lesrooster en het te maken/leren huiswerk. Ouders/verzorgers kunnen op deze wijze de vorderingen van hun kind nauwgezet volgen. Het is noodzakelijk dat ouders/verzorgers regelmatig op in Magister controleren hoe het gaat met het verzuim en de cijfers. Aanmelden voor deelname aan de ouderavonden en rapportavonden gebeurt ook via Magister.

HOY app

Wij zijn niet bereikbaar via whats app berichten. Om snel te kunnen communiceren met ouders/verzorgers en leerlingen gebruiken we de HOY app. Uitleg hierover wordt gegeven op onze informatieavond aan het begin van het schooljaar en is op te vragen bij onze administratie.

Rapporten

Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van klas 1 t/m 3 een cijferrapport met daarop een overzicht van de resultaten. Ouders zijn verplicht om het eerste en tweede rapport op te halen en te bespreken met de mentor van hun kind. Het eindrapport wordt meegegeven aan de leerling, tenzij er in een gesprek aanvullende informatie moet worden verstrekt. Ouders van leerjaar 4 worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor het ophalen van een cijferrapport. Tijdens de uitreiking van de rapporten in leerjaar 3 en 4 wordt tevens vastgesteld welk schoolexamen door de leerling herkanst zal worden. Ouder en leerling moeten beiden aanwezig zijn, aangezien hiervoor getekend dient te worden. De data waarop het rapport afgehaald en besproken moet worden, staan op de website

Website

Via de website van onze school www.heldringbusinesschool.nl kunt u alle algemene en actuele informatie inzien.

9.2 Medezeggenschap

Heldring Business School heeft een eigen orgaan voor medezeggenschap. Deze raad bespreekt onderwerpen van beleid die de eigen school aangaan. In deze raad zijn ouders, leerlingen en personeelsleden vertegenwoordigd. De raad overlegt met de directeur van de school. Het contact met deze raad loopt via een eigen e-mail adres [email protected]. Als onderdeel van scholengroep Lucas VO Den Haag neemt een personeelslid van elke school zitting de de RMR (Regionale MR). Onze school heeft samen met het Diamantcollege het recht om 1 ouder en 1 leerling te leveren. In deze raad worden zaken besproken die alle betrokken scholen aangaan. Daar wordt het beleid besproken dat alle VO-scholen van ons bestuur betreft. In de Wet Medezeggenschap (wms) en in het huishoudelijk reglement is geregeld over welke onderwerpen de verschillende raden instemmings- of adviesrecht hebben.

Ouderparticipatie

We streven naar een actieve en enthousiaste ouderraad. Deze samenwerking met ouders vinden wij heel belangrijk. Op dit moment is er geen actieve ouderraad. We willen dit opnieuw opstarten. Ongeveer 4 x per schooljaar voert de ouderraad met de directeur overleg over allerlei onderwerpen die de school aangaan. Soms vragen we iemand uit de school om een onderwerp te presenteren of toe te lichten. Met elkaar proberen we daarmee de school elke keer weer een beetje beter te maken.

Klachtenregeling

Als een ouder een klacht heeft, is de eerste stap meestal het contact met de mentor of de teamleider van dit leerjaar. In bijzondere gevallen wordt de klacht voorgelegd aan de directeur. Als een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunnen ouders en/of leerlingen een beroep doen op de klachtenregeling van scholengroep Lucas VO Den Haag. Informatie over deze regeling is te vinden op de website www.lucasonderwijs.nl

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen terecht bij het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs met meldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld. Bovendien is de vertrouwensinspecteur een aanspreekpunt voor signalen over discriminatie, onverdraagzaamheid, extremisme en dergelijke. De vertrouwensinspecteur geeft advies en biedt ondersteuning bij het zoeken naar de meest wenselijke aanpak. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08:00-17:00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).