Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 8 Leerlingbegeleiding

8.1 Mentor

De leerlingbegeleiding is er in de eerste plaats op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien. Bovendien spannen we ons in om leerlingen zich thuis te laten voelen. Behalve de docenten zijn de mentoren, de teamleiders, de coördinator passend onderwijs en de vertrouwensdocenten direct betrokken bij de leerlingbegeleiding. Daarnaast kan er via het zorgteam van de school een beroep gedaan worden op externe hulpverlening.

Elke klas heeft een eigen mentor. In het eerste leerjaar is hij of zij degene die de nieuwe leerlingen wegwijs maakt in de school. De mentor houdt de vorderingen van de leerlingen in de gaten en kijkt of de sfeer in de klas goed is. Elke week geeft de mentor mentorlessen aan de klas. In deze lessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden, het maken van huiswerk, normen en waarden en sociale vaardigheden. Ook bespreekt de mentor met de leerlingen allerlei alledaagse (school)zaken en bereidt hij of zij met de klas activiteiten voor. Leerlingen kunnen meestal bij hun mentor terecht met hun vragen of problemen. Ouders kunnen de mentor spreken over de gang van zaken in de klas en het functioneren van hun kind. Het contact tussen school en ouders loopt in eerste instantie via de mentor. Mentoren en docenten werken nauw samen in teams, zodat onderwijs en begeleiding zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden. Aan het eind van het schooljaar draagt de mentor belangrijke informatie over leerlingen over aan de mentor van het volgende leerjaar.

8.2 Team in school

Teamleider

De teamleiders hebben de dagelijkse leiding over de onderwijskundige en organisatorische zaken van de klassen binnen hun team. Er wordt gewerkt in drie teams. Daarnaast zijn de teamleiders verantwoordelijk voor het inschrijven van leerlingen, de afwikkeling en bewaking van de procedures van de regionale verwijzingscommissie, de leerweg- en afdelingskeuze van hun leerlingen en de verwijzing naar andere scholen.

Schoolleiding

De algehele leiding over het onderwijs in alle leerjaren ligt bij de directeur. De schoolleiding bestaat uit de directeur en drie teamleiders. U kunt hen bereiken via het algemene telefoonnummer van de school: 070 3600589

Leerling coördinator

Vanaf het schooljaar 2022-2023 is er een leerling coördinator op school voor alle leerlingen. Deze coördinator ondersteunt de teamleider bij zaken die leerlingen betreffen.

Decaan

De decaan begeleidt samen met de mentoren, teamleiders en externe partijen de leerlingen bij hun studie- en beroepskeuze.

Vertrouwensdocent

Leerlingen met moeilijkheden die al dan niet met de school te maken hebben, kunnen terecht bij de vertrouwensdocent. Onze school heeft een vertrouwensdocent. De vertrouwensdocent bespreekt met de leerlingen welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen of bespreekbaar te maken. De vertrouwensdocent werkt samen met de schoolmaatschappelijk werker en de coördinator Passend Onderwijs. De schoolmaatschappelijk werker en de coördinator Passend Onderwijs kunnen, als dat nodig is, in samenwerking met de ouders / verzorgers doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.  In het hoofdstuk “het team” ziet u wie de vertrouwenspersonen voor de leerlingen zijn.

Zorgteam van de school

Het zorgteam van de school houdt zich bezig met de begeleiding voor leerlingen die dit nodig hebben. Dit gaat altijd in samenspraak met de mentor, teamleider en de ouders / verzorgers. Het kan zo zijn dat deze hulp bij een externe organisatie moet worden gezocht.. De school kan deze begeleiding aanvragen en/of een bemiddelende rol innemen. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders / verzorgers en de leerling zelf. Op onze website is het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te vinden, Hierin worden de verschillende vormen van begeleiding omschreven. Het zorgteam van de school bestaat uit de coördinator Passend Onderwijs, de leerlingbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider werkt nauw samen met de coördinator Passend Onderwijs en begeleidt leerlingen die passend onderwijs nodig hebben door middel van voortgangsgesprekjes, dyslexiebegeleiding en bijlessen. Ze kan ook een persoonlijk mentor zijn voor bepaalde leerlingen. In het hoofdstuk ‘het team’ kunt u zien wie onze leerlingbegeleider is.

8.3 Veilig thuis: meldcode kindermishandeling

Ter versterking van de aanpak van kindermishandeling geldt voor de school de Wet Meldcode. Het doel van de meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. De meldcode geeft het personeel via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Door het consequent toepassen van de meldcode zal kindermishandeling sneller worden gesignaleerd. De school heeft een aantal collega’s die speciaal zijn opgeleid als aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de naleving van de meldcode en het bewaken van de interne procedure m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling.

8.4 Team buiten school

 Jeugdarts/jeugdverpleegkundige

Alle leerlingen van het eerste en het derde leerjaar worden door de jeugdverpleegkundige gesproken. Ook kan de jeugdarts/jeugdverpleegkundige door het zorgteam en ouders worden ingeschakeld in het kader van verzuimbegeleiding.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt samen met de coördinator passend onderwijs leerlingen met sociale en/of psychische problemen die extra zorg nodig hebben.

Gedragsspecialist

Deze begeleider ondersteunt de mentor bij de aanpak van leerlingen die extra zorg nodig hebben in de klassensituatie. Ook kan de gedragsspecialist ingeschakeld worden door de coördinator Passend Onderwijs voor een individuele gedragstraining. Dit gaat altijd met toestemming van ouders/verzorgers.

Leerplichtambtenaar

De school heeft een vaste leerplichtambtenaar welke nauw betrokken is bij de school. Deze ziet erop toe dat leerlingen en ouders zich houden aan de Leerplichtwet. Niet alleen ongeoorloofd schoolverzuim, maar ook regelmatig te laat komen moet door de school verplicht gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders en de leerling oproepen voor een gesprek en kan o.a. een proces-verbaal opmaken. Meer informatie over leerplicht vindt u op de website van de gemeente: https://www.denhaag.nl/nl/In-de-stad/Onderwijs-en-studeren/afdeling-leerplicht.htm

Koppelgenoot CJG VO team

De school heeft een koppelgenoot (gezinscoach) van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) VO team. Het CJG is voor Haagse kinderen en hun ouders de plek voor informatie, advies en hulp bij opgroeien en opvoeden. De koppelgenoot is onderdeel van het JES-team van de school en zal meedenken en advies geven wanneer dit nodig is.

8.5 Extra hulp

Alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden getest op het gebied van spelling, tekstbegrip en rekenen. Dat vindt al plaats in de introductieweek. Leerlingen die aanzienlijk te laag scoren krijgen een extra hulpuur per week voor dat onderdeel. Sommige leerlingen hebben dyslexie of problemen op het gebied van ruimtelijk inzicht of concentratie. Ook voor deze leerlingen is extra hulp beschikbaar. Dat kan in de vorm van bijvoorbeeld tekstvergroting, tijdsverlenging bij toetsen en voorlezen Ouders worden hierover geïnformeerd. In de bovenbouw wordt zo nodig de extra ingezette hulp voortgezet.

Trainingen en cursussen

Er zijn leerlingen die nog moeten leren om sterker in hun schoenen te staan. De school kan hiervoor korte cursussen aanbieden. Bijvoorbeeld om faalangst tegen te gaan, de concentratie te verbeteren of om met agressie te leren omgaan.

Coördinator passend onderwijs (copo) en JES-team

De copo begeleidt in samenwerking met de teamleiders en het zorgteam de zorgleerlingen in alle leerjaren. Samen met interne en externe deskundigen vormt de copo het JES-team. Naast de copo zitten in het JES-team nog de leerlingbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de teamleiders, de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige, de koppelgenoot van het CJG VO team en de leerplichtambtenaar. Dit team komt tweewekelijks bijeen om in breed verband de juiste zorg af te stemmen. Zonder toestemming van de ouders en de leerling mag een leerling jonger dan zestien jaar niet worden besproken in het JES-team. De verslagen van de besprekingen en afspraken worden vastgelegd in het zorgdossier van de leerling. De informatie blijft vertrouwelijk, alles gebeurt met respect voor de privacy en is controleerbaar.

8.6 Veiligheidscoördinator

De school heeft een eigen veiligheidscoördinator die zich bezighoudt met de veiligheid van onze leerlingen en alle medewerkers in ons gebouw. In goed overleg met de schoolleiding en/of de schoolwijkagent zorgt hij ervoor dat leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving hun dagelijks onderwijs kunnen volgen. De veiligheidscoördinator verzorgt ook de administratieve handelingen die betrekking hebben op het door Heldring Business School gevoerde veiligheidsbeleid. De Heldring Business School heeft van de gemeente Den Haag het certificaat “Veilige school” ontvangen.

Elk jaar wordt er via de vragenlijsten aan leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 gekeken hoe de sociale en fysieke veiligheid wordt ervaren. Ook in de vragenlijst voor ouders zijn deze onderwerpen meegenomen. De resultaten hiervan worden bestudeerd en indien nodig volgt er een plan om sommige punten te verbeteren. Dit wordt in ieder geval met de ouders in de ouderraad en in de MR besproken. Via de website www.scholenopdekaart.nl kan iedereen zien hoe de resultaten zijn van alle scholen.

Politie

Heldring Business School werkt nauw samen met politie Segbroek op het gebied van schoolveiligheid. Zij verzorgen o.a. gastlessen bij ons op school over verschillende onderwerpen. Als een leerling de wet overtreedt kunnen wij de hulp van de politie inschakelen. In ernstige gevallen zullen wij aangifte doen.