Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 4 Kwaliteit van het onderwijs

4.1 Ontwikkeling van de leerling

De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, variërend van de deskundigheid van de docenten tot de inrichting van het gebouw. Naast het bieden van cognitieve en sociaal-emotionele leerlingbegeleiding besteden we veel aandacht aan het creëren van een veilig schoolklimaat. Het voeren van een anti-pestbeleid en het geven van trainingen om bijvoorbeeld faalangst tegen te gaan, zijn voor ons vanzelfsprekend.

Tweemaal per jaar wordt het taal- en rekenniveau van alle leerlingen vastgesteld d.m.v. de JIJ! taal- en rekentoetsen. Deze geven aan hoe de ontwikkeling van de leerling naar het niveau referentieniveau verloopt. Zo nodig worden hulplessen/ remediërende programma’s ingezet. Op Heldring Business School streven we naar een goede balans tussen kansen bieden en kwaliteit bewaken. De kwaliteitszorg wordt ook gemeten door middel van (digitale) vragenlijsten die beantwoord worden door ouders, leerlingen en personeel. De kwaliteit van ons onderwijs blijkt bovendien uit de jaarlijkse resultaatgegevens.

Voor actuele informatie over onze kwaliteit kunt u kijken op de site van Scholen op de kaart: Heldring Business School (Den Haag) | Scholen op de kaart

4.2 Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

  • We werken samen binnen het team om onze kwaliteit te verhogen. Nieuwe docenten bij ons op school worden intensief begeleid. Docenten kijken o.a. bij elkaar in de lessen en geven elkaar tips om het (nog) beter te doen. De schoolleiding gaat ook kijken bij de docenten in de lessen. In gesprekken met de docent wordt gekeken naar wat goed gaat en wat (nog) beter kan of moet.
  • We nemen regelmatig toetsen af om te zien of leerlingen voldoende leren. We gebruiken daarbij jaarlijks bij Nederlands, wiskunde en Engels gecertificeerde toetsen (JIJ toetsen).
  • We gebruiken ook speciale RTTI-toetsen die laten zien of een leerling misschien kan doorstromen naar een moeilijker niveau of beter op een gemakkelijker niveau kan doorgaan.
  • We hebben een leerlingvolgsysteem (Magister/ MMP) waarmee mentoren, vaksecties en de schoolleiding de leerlingenresultaten regelmatig controleren. Als het nodig is wordt een verbeterplan opgesteld. Leerlingen die het nodig hebben krijgen hulpuren, eventueel aangevuld met remedial teaching, huiswerkbegeleiding en soms vragen we externe organisaties voor extra begeleiding. Elk jaar worden alle gegevens bekeken en wordt er als dat nodig is een aangepast programma gemaakt voor het nieuwe schooljaar.

 

  • Elk schooljaar vragen we aan de ouders om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. Dit doen we als ouders met hun kind naar school komen om de cijferlijst op te halen. Hierdoor weten we zoveel mogelijk ouders te bereiken. Met de resultaten kijken we wat goed gaat en wat we beter kunnen doen. Daar maken we een plan voor dat wordt uitgevoerd.
  • Elk schooljaar vullen de leerlingen van de klassen 1 t/m 3 een vragenlijst in over hun welbevinden. Tijdens het schooljaar worden er soms leerlingen arena’s georganiseerd. Hierbij vragen we leerlingen om over bepaalde onderwerpen hun mening te geven. Een groep docenten is daarbij aanwezig om alleen goed te luisteren. Met de resultaten kijken we wat goed gaat en wat we beter kunnen doen. Daar maken we een plan voor wat wordt uitgevoerd.
  • Daarnaast is er een leerlingenraad waarin de leerlingen zitten die ook klassenvertegenwoordiger zijn. Zij denken mee over allerlei zaken die de leerlingen betreffen.