Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 7 Huisregels

7.1 Basisregels

Een plezierig en veilig klimaat op school is voor iedereen belangrijk. Er gelden duidelijke regels om het samenwerken, leren en leven op school zo goed mogelijk te laten verlopen. Respect voor elkaar is daarbij altijd het uitgangspunt. Daarnaast gelden in sommige vaklokalen aparte regels. Op onze website staat het digitale afsprakenboekje. Hierin staan de regels en afspraken en informatie over praktische zaken.

Onze basisregels zijn

 • Je gaat respectvol om met iedereen en volgt aanwijzingen van de volwassenen in de school op;
 • Je bent op tijd op de plek waar je moet zijn;
 • Je telefoon thuis of in de kluis;
 • Je hebt je tas met spullen bij je en je bent voorbereid;
 • In de school is je jas uit en zijn petten en capuchons af;
 • In de school dragen we geen oordopjes of koptelefoons;
 • Je gebruikt je iPad of laptop alleen op aanwijzing van de docent;
 • Je ruimt je eigen rommel op en helpt ook mee de school schoon te houden;
 • Je houdt rekening met anderen, zowel binnen als buiten de school.

Kortom: je gedraagt je.

7.2 Overige regels

Bezoekers

Bezoekers (dat geldt ook voor ouders) melden zich altijd via de hoofdingang bij de receptie. Het spreekt voor zich altijd van te voren een afspraak te maken voordat u de school bezoekt.

Verzuimbeleid

Zonder toestemming vooraf mag een leerling de lessen niet verzuimen. Afwezigheid door ziekte of door andere omstandigheden moeten de ouders/verzorgers nog diezelfde dag telefonisch voor aanvang van de lessen melden. Vanaf 08.00 uur is dit mogelijk. Gebeurt dit niet, dan proberen we dezelfde dag nog contact op te nemen met thuis. Wie na lesverzuim weer op school komt, moet zich bij de receptie melden met een door de ouders/verzorgers ondertekende brief of blauwe verzuimkaart. Belangrijk: als de blauwe kaart niet binnen 1 week na afloop van het verzuim is ingeleverd geldt het verzuim als ongeoorloofd en moet dan worden gemeld bij de leerplichtambtenaar! Leerlingen mogen de school alleen voortijdig verlaten met schriftelijke toestemming van de schoolleiding. Onze verzuimcoördinator is belast met de administratieve verwerking van alle verzuimgegevens en onderhoudt de contacten met Leerplicht.

Buitengewoon verlof leerlingen

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de directeur een leerling, buiten de reguliere schoolvakanties om, verlof verlenen. De school houdt zich aan de regels van de Leerplichtwet. Verlof moet altijd vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur. Dit geldt ook voor verlof in verband met de viering van niet-christelijke feestdagen.

Lichamelijke oefening en fitness

Lichamelijke oefening is voor alle leerlingen een verplicht vak. Als een leerling niet mee kan doen, meldt de leerling zich met een verklaring van de ouder. Lichamelijke oefening wordt in de gymzaal, in de fitnessruimte en op het veld (in de zomermaanden) gegeven. De verplichte gymkleding bestaat uit een speciaal Heldring Business School T-shirt, een gymbroek en zaalschoenen (geen zwarte zolen). Het dragen van straat- of veldschoenen is in de gymzaal verboden. Bij gymnastiekactiviteiten is uitsluitend een sporthoofddoek toegestaan. Andere hoofdbedekkingen zijn niet toegestaan. Leerlingen van klas 1 en 2 krijgen ook volgens rooster 1 uur per week fitness.

Te laat komen

Wie te laat komt tijdens de eerste les van een dag meldt zich eerst bij de receptie. Komt de leerling tijdens een ander uur te laat, dan meldt de docent dit. Een leerling die drie keer te laat is gekomen, moet zich de volgende dag een half uur voor de eerste les melden bij de receptie. Dit komt in magister te staan. Bij vaker te laat komen volgt een passende maatregel, worden de ouders ingelicht en volgt een verplichte melding aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan besluiten om de ouders op te roepen voor een gesprek  om uitleg te geven over het verzuim.

Inhalen van toetsen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van schriftelijke overhoringen, repetities e.d. Dit is geregeld in het toetsprotocol.

Uit de les gestuurd

Een leerling die uit de les gestuurd is, meldt zich altijd onmiddellijk bij de leerling coördinator, Dhr. Mulder. Na afloop van de les, meldt de leerling zich altijd met een gele kaart bij de docent, die hem uit de les had verwijderd voor een gesprek.

Schorsing en verwijdering

Een leerling kan door de schoolleiding geschorst worden voor een bepaalde periode, altijd nadat de ouders geïnformeerd zijn. Bij een schorsing langer dan 2 dagen wordt leerplicht en de inspectie van het onderwijs ingelicht. Een leerling die bij herhaling de regels van de school overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstig wangedrag, kan op voorstel van de directeur door het schoolbestuur definitief van de school verwijderd worden.

Schade

Voor schade en diefstal is de school niet aansprakelijk. Schade die een leerling toebrengt aan eigendommen van medeleerlingen of de school, wordt altijd op de ouders verhaald. Zie ook onder verzekeringen.

Controle

De schoolleiding heeft het recht om kluisjes, jassen en tassen van leerlingen preventief te controleren en camerabeelden te bekijken in het kader van de schoolveiligheid. Eventueel met behulp van de schoolwijkagent. Tevens vindt er een strenge controle plaats op het bezit van:

 • Wapens of daartoe te gebruiken voorwerpen;
 • Alcohol;
 • (soft)Drugs, snus, vapes;
 • Vuurwerk
 • En andere verboden en/of schadelijke middelen

Als er sprake is van een strafbaar feit, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.

Kledingregels

Leerlingen zijn correct gekleed. Bij binnenkomst van het gebouw worden petten, mutsen, capuchons en overige hoofddeksels afgedaan. Leerlingen moeten immers direct herkenbaar zijn en de communicatie mag niet belemmerd worden. Het dragen van petjes is alleen buiten toegestaan. Het correct gekleed gaan geldt ook voor onderwijsactiviteiten buiten de school. Denk aan stages of het bezoeken van een voorstelling. Om alvast te wennen aan het ondernemerschap, kom je vanaf de derde klas een paar dagen per week in je Heldring-uniform naar school! Dit uniform ontvangen de leerlingen van school. Tassen kunnen tijdens de pauze in de locker worden opgeborgen. De schoolleiding houdt rekening met de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Bij bepaalde lessen stelt de school soms kledingeisen. Deze hebben te maken met wettelijk bepaalde veiligheidseisen of met vakspecifieke eisen. Leerlingen kunnen worden verplicht om bijvoorbeeld een veiligheidsbril op te zetten en sieraden af te doen. Kledingstukken die het gehele gezicht bedekken zijn nergens op school toegestaan. De schoolleiding heeft het recht om leerlingen te verbieden in aanstootgevende kleding op school te verschijnen. Het is aan de schoolleiding om te bepalen wanneer kleding als aanstootgevend beschouwd wordt.

Taal

Op school spreken de leerlingen de taal die iedereen verstaat: Nederlands.

Telefoon gebruik

Vanaf 26 februari 2024 gelden er nieuwe afspraken met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en smartwatches. Uit onderzoek blijkt dat deze apparaten veel afleiding veroorzaken voor onze leerlingen en medewerkers. Een telefoonvrije school zorgt voor betere leerprestaties en bevordert de sociale veiligheid. Daarom zijn mobiele telefoons en smartwatches vanaf 26 februari 2024 niet meer welkom op school. Wanneer leerlingen hun telefoon graag meenemen naar school, bijvoorbeeld om onderweg naar school bereikbaar te zijn, dan gelden de volgende afspraken:

 • Mobiele telefoons en smartwatches van leerlingen worden op school uitgezet en bewaard in de leerling kluis.
 • Ook tijdens pauze en tussenuren wordt er door leerlingen geen gebruik gemaakt van de mobiele telefoon en/of smartwatch.
 • Wanneer leerlingen het schoolterrein verlaten, mogen zij hun telefoon weer aanzetten.

School is nooit aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of kwijtgeraakte spullen.

Internetgebruik op school

Op Heldring Business School hanteren we een internetprotocol. Aan alle leerlingen wordt bij de start van het schooljaar het internetprotocol uitgereikt. U vindt het ook op onze website: www.heldringbusinessschool.nl. Bij overtreding van de gestelde regels zullen de ouders op de hoogte gesteld worden en de nodige maatregelen getroffen worden.

Besmettelijke ziekten

Indien in het gezin/de omgeving, waarin de leerling verblijft zich een besmettelijke ziekte voordoet, zijn de ouders/verzorgers verplicht de school daarvan direct in kennis te stellen.