Index

Heldring Business School

Hoofdstuk 1 Onze school

1.1 Heldring Business School

Heldring Business School is een interconfessionele school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en telt ongeveer 460 leerlingen. Heldring Business School maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs, een brede onderwijsgroep. Wij bieden onderwijs aan voor de BBL, KBL en TL (Mavo)-leerlingen al dan niet met leerwegondersteuning (LWOO). Hierin ligt de nadruk op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Op Heldring Business School leer je alles over het ondernemerschap: creativiteit, flexibiliteit, commercieel inzicht en doorzettingsvermogen. “Gewoon” Engels spreken maar ook business Engels, jezelf succesvol presenteren, businessplannen schrijven en in gesprek gaan met de bank. Vanaf de bovenbouw zijn er twee profielen om uit te kiezen: Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Haltes van zowel de bus, tram en randstadrail zijn vlakbij de school. Wij hebben goede contacten met de ROC’s (o.a. met de Mondriaan Onderwijsgroep) voor vervolgopleidingen en met het bedrijfsleven, onder meer via de stages. Sinds het schooljaar 2021/2022 is er ook een KOP klas Kader/ TL gehuisvest in onze school. Meer informatie vindt u op www.haagsekopklas.nl

1.2 Uitgangspunten

Hiernaast staan de vijf belangrijke uitgangspunten die gelden voor docenten, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiding én ook voor leerlingen.

  • We zorgen dat elke leerling een passend diploma* haalt, waarbij we gebruik maken van maatwerk.
  • We geven vertrouwen en daar hoort verantwoordelijkheid nemen bij.
  • We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet.
  • We zijn behulpzaam naar anderen, gaan respectvol met elkaar om en zorgen dat iedereen zich welkom voelt.
  • We zetten ons in om met elkaar de school veilig en schoon te houden

We geloven in het mogelijk maken van kansen voor iedere leerling en stimuleren onze leerlingen om dat waar te maken. In veel gevallen behalen leerlingen een hoger diploma dan het advies dat ze van de basisschool hebben meegekregen. Aan het eind van de rit zijn onze leerlingen positieve, ambitieuze mensen die stevig in hun schoenen staan en houden van aanpakken. Alles waar de wereld van vandaag zo’n behoefte aan heeft. En waar zij zelf de rest van hun leven plezier en profijt van zullen hebben.

* Een diploma dat past bij de ontwikkeling van de leerling (dat betekent dat leerlingen ook een diploma kunnen behalen dat boven, of onder het oorspronkelijke advies van de basisschool ligt en binnen één van de profielen van E&O en Z&W) 

1.3 Onderwijsaanbod

In vier leerjaren begeleiden we onze leerlingen naar een vmbo-diploma. We hebben de vmbo-periode verdeeld in een tweejarige onderbouwperiode en een tweejarige bovenbouwperiode. Aan het begin van het schooljaar maken de leerlingen van leerjaar 1 en 2 een JIJ-toets voor rekenen/wiskunde en Nederlands. Hiermee kan het beginniveau van elke leerling ingeschat worden en zo nodig direct hulp worden ingezet. In de eerste twee leerjaren leggen we de basis voor het programma van de bovenbouw. In de bovenbouw maken de leerlingen keuzes die samenhangen met de gekozen profielen, of stromen zij door naar de theoretische leerweg/mavo. De lessentabel met het aantal lesuren per leerjaar en leerweg staat in deze schoolgids. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte kunnen geplaatst worden mits deze behoefte binnen de kaders van het School Ondersteuningsplan (SOP) valt. Het SOP kunt u inzien op de website van onze school en op die van het samenwerkingsverband www.swvzhw.nl.

1.4 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

LOB staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Loopbaanoriëntatie omvat alles wat een leerling helpt zich voor te bereiden op de toekomstige studierichting of baan. Vanaf klas 1 wordt hier aandacht aan besteed. In het rooster van klas 2 is een speciaal lesuur lob opgenomen. In dit lesuur leren ze ontdekken welke richting het beste bij ze past en waarom. Aan het eind van leerjaar 2 moeten de tweedeklassers immers kiezen in welk profiel ze door willen gaan in de bovenbouw. In klas 3 en 4 zit de loopbaanbegeleiding grotendeels verweven in de lesmethode. Maar ook stages, sollicitatietrainingen, beroepskeuzetesten en informatiebijeenkomsten dragen daaraan bij. De mentor, de decaan en de vakdocenten hebben een adviserende en begeleidende rol in LOB.

Daarnaast bieden we in de onderbouw Next Level uren. Hierin maken de leerlingen kennis met verschillende sectoren en beroepen. Ze kunnen kiezen voor praktijkvakken als Food & Cooking, Beauty & Health, Sport & Health, Research & Environment, Creativity & Innovation en Business & Technology.

“We zijn duidelijk in wat kan, wat mag en wat moet”